Právní služby

Měřítkem naší zkušenosti v konkrétní právní oblasti může být klient vynikající ve svém oboru nebo postavení. Může jím být hodnota transakce v řádu miliard korun českých. Může jím být kreativní právní řešení, které obrátilo negativní právní pozici klienta v jeho prospěch. Může jím být míra našeho nasazení pro klienta. Každý případ je ale jedinečný, a proto naši zkušenost bereme jen jako základ pro návrh konkrétního právního řešení. 


Nejlepší jsme v těchto oblastech:

Veřejné investování


Již od počátku existence HVH LEGAL patří oblast veřejného investování mezi naše specializace. Služby poskytujeme ve vztahu k veřejným zakázkám, koncesím, PPP projektům, veřejným podporám. V oblasti veřejného investování máme praktické zkušenosti, jak z pohledu poskytovatelů financí (zadavatelů/poskytovatelů dotací), tak i příjemců financí (uchazečů/příjemců dotací). 

Klientům poskytujeme konzultace v přípravných fázích, jakož i navazujících procesech v oblasti veřejného investování, administrujeme veřejné zakázky, zastupujeme klienty v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, finančními úřady, ministerstvem financí, jakož i při soudním přezkumu. 

Pro účastníky zadávacích řízení naše služby zahrnují přípravu nabídek, popř. kontrolu formální správnosti nabídek, koordinaci přípravy nabídek u společných či subdodavatelských plnění, přípravu námitek proti zadávacím podmínkám či proti úkonům zadavatelů, zastupování při napadání postupu zadavatele (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, správní soudnictví). 

Naše služby v této oblasti pokrývají i problematiku Registru smluv, zákona o svobodném přístupu k informacím, legislativy regulující hospodaření s majetkem zadavatelů a kontrolu takového hospodaření. Komplexní znalosti problematiky veřejného investování nám umožňují dosahovat, co nejefektivněji klientem sledovaných cílů.

Korporátní právo


Vedení společnosti a podnikání obecně s sebou přináší řadu zákonných povinností, z nichž mnohé ovlivňují každodenní fungování společnosti. Staráme se o to, aby se naši klienti svému podnikání mohli plně věnovat a aby pro ně plnění zákonných povinností bylo co nejméně zatěžující. Pomáháme jim se v této oblasti zorientovat a poskytnout konkrétní návod pro každou situaci, připravit řešení šité na míru.

Poradenství v oblasti práva obchodních společností je stěžejní součástí našich služeb a jsme schopni zajistit vám komplexní právní poradenství ve všech oblastech korporátního práva.

Poradíme vám tak například při nastavení správné právní formy pro vaše podnikatelské aktivity, zajistíme založení společnosti a nastavení vhodné korporátní struktury. Zajišťujeme změny zakládacích dokumentů společnosti, splnění veškerých zákonných povinností obchodní společnosti včetně kompletní rejstříkové agendy obchodní i živnostenské či v souvislosti s evidencí skutečných majitelů. 

Připravíme pro vás nastavení vtahů mezi korporací a členy orgánů společnosti, vztahů mezi společníky. Zabezpečíme konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností. Pomůžeme třeba se strukturováním právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu, s přeměnou společností nebo s jejich zrušením a likvidací, ale i v mnoha dalších souvisejících otázkách.

Technologie a duševní vlastnictví


Více než dekádu před tím, než byl představen pojem čtvrté průmyslové revoluce (též Průmysl 4.0), jsme se podíleli na tvorbě smluv na provozování digitálních tržišť, vzorových smlouvách na dodávku IT systémů a přijímali další výzvy, které uchopení zrychlujícího se rozvoje technologií právem s sebou přináší. Spoluprací s technologickými leadery v různých segmentech na trhu jsme nejen vždy zůstali v bezprostředním kontaktu s prostředím ICT, ale pomáhali jej po právní stránce utvářet. 

Naše zkušenosti jsme využili na straně dodavatelů i objednatelů, v zadávacích řízeních a při uzavírání klíčových dodavatelských smluv pro rozvoj eGovernementu, v regulatorní a rozhodovací činnosti rozkladové komise Rady Českého telekomunikačního úřadu, v naší publikační činnosti nebo třeba v soudních sporech o patenty. 

Rozvoj technologií a sítí není dávno již jen otázkou businessu nebo veřejné správy, ale prostupuje do soukromí a každodenních životů. Naši zkušenost a kreativitu tak stále více uplatňujeme např. v otázkách právní odpovědnosti, ochrany osobních údajů a dalších osobnostních práv.

Spory a mediace


Žádný spor pro nás není předem prohraný, jsme připraveni se zapojit do kterékoliv fáze probíhajícího sporu. Důkladně analyzujeme situaci a pozici klienta, posuzujeme rizika a navrhujeme optimální strategii a pro klienta nejvýhodnější řešení. Důrazně hájíme zájmy klienta a využíváme přitom aktivně všech možných a nezbytných procesních institutů. Protože víme, že nejlepší je sporům předcházet, hledáme vždy možnosti a prostor i pro mimosoudní vyřešení sporů. Klienty tak zastupujeme v řízeních před soudy všech stupňů i rozhodčími soudy, ale také v mediačním řízení. 

Zastoupení klientům nabízíme ve všech oblastech práva, a to zejména při řešení složitých obchodních sporů. Poradenství a právní pomoc standardně poskytujeme v exekučním řízení, v insolvenčním řízení, při soudním přezkumu rozhodnutí správních orgánů, ale i v jiných, specifických druzích soudního řízení.  

Nejde však pouze o zastupování před soudy, právní služby nabízíme našim klientům v řízeních před všemi orgány státu jako jsou např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad průmyslového vlastnictví, celní úřady a další státní instituce.

Nemovitosti a stavebnictví


Disponujeme bohatými zkušenosti s nemovitostními transakcemi v širokém spektru hospodářského využití (kancelářské budovy, obchodní centra, solární elektrárny, letiště, bytová výstavba, hotel nebo logistické centrum). Náš servis zahrnuje přípravu smluvní dokumentace (smlouvy o dílo mezi dodavatelem a investorem, subdodavatelské smlouvy, smlouvy o sdružení, smlouvy o financování atd.). Dbáme na srozumitelnost smluvní dokumentace, její efektivnost, praktičnost, s důrazem na minimalizaci předvídatelných problémů v rámci smluvního vztahu, včetně rozumné alokace rizik mezi smluvními stranami. Nedílnou součástí našich služeb je řešení konfliktních situací během výstavby se zaměřením na předcházení sporů, byť s řešením sporů, včetně mediace a arbitráže máme též dlouhodobé praktické zkušenosti. Pro naše klienty však vždy hledáme řešení spočívající v předcházení sporům, snižování jejich dopadů a v jejich efektivním řešení.

V rámci infrastrukturní výstavby jsme předními experty v oblasti aplikace smluvních podmínek FIDIC. Účastnili jsme se pracovních skupin připravujících pod vedením Ministerstva dopravy jednotlivá znění Všeobecných obchodních podmínek vycházejících ze vzorových znění jednotlivých knih FIDIC, která jsou používána veřejnými investorskými organizacemi.

V této oblasti se specializujeme také na zajišťování kompletního claim managementu. Stejně tak se věnujeme problematice víceprací, variacím a dalším změnovým procesům (např. prodlužování doby pro dokončení), které jsou spojeny s realizací těchto typů projektů. 

Máme také bohaté zkušenosti se zastupováním našich klientů v soudních sporech vyplývajících ze stavebních projektů realizovaných na základě smluvních podmínek FIDIC, ve kterých pravidelně dosahujeme vysokého procenta úspěšnosti. Především však chceme v zájmu našich klientů takovýmto sporům předcházet, a proto zastupujeme naše klienty také při smírčích a mimosoudních jednáních s druhou smluvní stranou. 

M&A transakce


Při přípravě a realizaci M&A transakcí využíváme nejen svých odborných znalostí, ale i praktické znalosti tuzemského právního a podnikatelského prostředí. Dlouhodobou spoluprací s kolegy z ostatních profesí, jsme schopni klientovi poskytnout plný nejen právní, ale také ekonomický, účetní a daňový servis již od samotného počátku transakce. 

Počínaje přípravou informačního memoranda (teaseru), zpracováním právního auditu (due diligence), popř. přípravou dokumentů pro data-room. Při vyjednávání a přípravě transakční dokumentace dbáme na řádné ošetření práv a zájmů klienta, včetně návrhů vhodných zajišťovacích prostředků. Nezanedbáváme ani identifikaci potenciálních rizik budoucích sporů, kterým se snažíme maximálně předcházet návrhem vhodných smluvních nástrojů. 

Pracovní právo


V oblasti pracovního máme bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství a zastupováním klientů, jak na straně zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. Pracovně právní problematice rozumíme dokonale v celé její komplexnosti, stejně tak rozumíme potřebám HR týmů. Jsme plně orientováni v nových trendech HR trhu. 

Ať už jde o sjednávání manažerských smluv, tvorbu pracovněprávních smluv, interních pracovněprávních předpisů, pracovněprávní soudní spory, vyjednávání s odbory, nastavení odpovědnostních vztahů, mzdových a bonusových schémat, v HVH LEGAL jste na správné adrese. Při tvorbě pracovněprávních dokumentů dbáme na srozumitelnost pro jejich adresáty a dosažení sledovaného cíle při co nejmenších zásazích do stávajících procesů na straně klienta.